ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  - ΑΝ.ΝΟΜΟΣ 4887/2022

 

Σκοπός του καθεστώτος «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.

Επιδίωξη είναι να επιτυγχάνεται ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.

β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1) Στον τομέα φυτικής παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

2) Στον τομέα ζωικής παραγωγής: κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως:

 • Βοοτροφικές μονάδες,
 • Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 • Χοιροτροφικές μονάδες,
 • Μονάδες μονόπλων,
 • Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων,
 • Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών,
 • Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 • Σηροτροφικές μονάδες,
 • Μονάδες μελισσοκομίας και συναφών προϊόντων,
 • Μονάδες εκτροφής κονίκλων,
 • Πτηνοτροφικές Μονάδες για όλους τους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
  • Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),
  • Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων για την αυγών πουλερικών ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),
  • Συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων. 
  • Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

3) Στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων της περ. α, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

4) Η καλλιέργεια του φυτού της φαρμακευτικής κάνναβης (ενιαίο επενδυτικό σχέδιο που αφορά τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας (παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού και της μεταποίησης για την παραγωγή ελαίου).

Εντάσσονται τόσο υφιστάμενες, και νεοσύστατες.

Το εν λόγω Καθεστώς ενισχύει επενδυτικά σχέδια τα οποία πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α.      δημιουργία νέας μονάδας,​

β.      επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,​

γ.       διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, ​

δ.      θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται είναι: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι το 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας. Κατ’ εξαίρεση, το ανώτατο ποσοστό για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην της Κρήτης και της Εύβοιας) είναι 75% ενώ για την Περιφέρεια Αττικής είναι 40%.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως: 30/12/2022

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ​

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Νόμου ορίζεται ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου με βάση το μέγεθος του φορέα:​

α.      500.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις,​

β.      250.000€ για μικρές επιχειρήσεις,​

γ.      100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,​

δ.      50.000€ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και Συνεταιρισμούς

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ​

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου είναι τα τρία (3) έτη από την Απόφαση Υπαγωγής.​

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:​

α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού​

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α’ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 • Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των.

β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες μόνο για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

2. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

δ. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

ε. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

στ. δαπάνες  για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ

 

Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα της Σ.Κ ΑΙΓΙΣ για να σας ενημερώσουμε για την βαθμολογία που παίρνει το επενδυτικό σας σχέδιο και να κάνουμε όλες τις ενέργειες την ένταξη σας στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εναλλακτικά μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr.

Follow us on Linkedin & Facebook

 

 

Ο κλάδος του Τουρισμού στην Ελλάδα έχει ένα ακόμα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης, τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22, καθώς προβλέπεται να ξεκινήσει καθεστώς το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του.

Σκοπός του καθεστώτος αυτού είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχοντας συμμετάσχει στη σύνταξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022 και ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδαία έργα σε ποικ ίλους τομείς της οικονομίας, μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο εν όψει των αναμενόμενων προσκλήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Οι τομείς του Τουρισμού και του Εναλλακτικού Τουρισμού ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο με:

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας​

Το ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο εξαρτάται από την γεωγραφική τοποθεσία που θα γίνει η επένδυση και το μέγεθος της εταιρείας, ανέρχεται έως 70% και το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι 100.000 €.

Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. για την πραγματοποίηση του έργου σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Εναλλακτικά μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr.

Follow us on Linkedin & Facebook

Ένα σημαντικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Πράσινου Αγροτουρισμού τίθεται σε ισχύ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.  Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει στις 30/05/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 49.006.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022-2025, με ποσοστά ενίσχυσης έως και 50%. Η γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος  είναι όλη η ελληνική Επικράτεια. Δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.  

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας

β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού

γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και

δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το κάθε επενδυτικό πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης (β). 

Επιδοτούνται δαπάνες για κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά οχημάτων, αγορά μηχανήματων και μηχανολογικού/ λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες προσβασιμότητας ΑμΕΑ, καθώς και άυλες δαπάνες (όπως απόκτηση λογισμικού, συστήματα κατά ISO, κ.λπ.), συμβουλευτικές υπηρεσίες, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας, ενώ το ύψος της εκάστοτε επένδυσης κυμαίνεται από 500.000 ευρώ (ελάχιστο) έως 7.500.000 ευρώ (μέγιστο) σε καθαρή αξία για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Στην Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, έχοντας μακροχρόνια επιτυχημένη εμπειρία σε σύνταξη φακέλων και υποστήριξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, παραμένουμε στην διάθεσή για να μετατρέψουμε σε πράξη το επιχειρηματικό σας όραμα! 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο:  

📞 210 7770021 ή στο 📩info@skaegis.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:

Ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Mιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 210 7770021 & 210 7770071 info@skaegis.gr & marketing@skaegis.gr

  

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το 7ο καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα» του νέου Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». 

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχοντας συμμετάσχει στη σύνταξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022 και ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδαία έργα σε ποικ ίλους τομείς της οικονομίας, μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο εν όψει των αναμενόμενων προσκλήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το καθεστώς έχει σκοπό την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία έχει θεσπισθεί ειδικό καθεστώς) και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

Η έμπειρη ομάδα της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών ως «one-stop-shop» και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

α. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ 

β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  

δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων  

ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων  

η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση  

θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

ι. δαπάνες  για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 

 

Είδη ενισχύσεων:  

Επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.  

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται έως και το 100% του κινήτρου της επιχορήγησης του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγείται το ανώτατο ποσοστό του ΧΠΕ 

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται έως και το 100% του ποσοστού του ισχύοντος ΧΠΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας  μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr. 

Follow us on Linkedin & Facebook

Το προσεχές διάστημα θα υπάρξει πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων (Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Leader), τα οποία θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις στον Τουριστικό Τομέα.

Εξετάζοντας τη φύση του κάθε έργου, τις ανάγκες και το όραμα των ιδιοκτητών, η έμπειρη ομάδα της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ παρέχει «οne stop shop» υπηρεσίες σχετικά με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την υποβολή και τη διαχείριση του επενδυτικού σας σχεδίου σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα.  

Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα μας για την επίτευξη του έργου σας ή συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Mιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 210 7770021 & 210 7770071 info@skaegis.gr & marketing@skaegis.gr

  
Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ συνέταξε το επενδυτικό σχέδιο και τον φάκελο για την πρώτη αίτηση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πανελληνίως της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ» στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς χρηματοδότηση μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)». Το επενδυτικό σχέδιο, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη Μεταλλευτικών και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων», ύψους €9,7 εκ. έχει ως κύριο γνώμονα την "πράσινη" μετάβαση. Στην συνολική επένδυση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΑΑ και την Εθνική Τράπεζα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, ενεργειακής εξοικονόμησης και πράσινης ενέργειας. Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ γνωρίζοντας σε βάθος τις διαδικασίες και τους στόχους των νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων, επεξεργάζεται αυτή την περίοδο άλλα 5 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους €60 εκ. προς υποβολή στο Ταμείο Ανάπτυξης καθώς και 10 επενδυτικά σχέδια ύψους €30 εκ. στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. για την πραγματοποίηση του έργου σας, μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr. Follow us on Linkedin & Facebook
Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες, κλείνει φέτος 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Υπό την ισχυρή Προστασία-Αιγίδα της, από το 1997 μέχρι σήμερα, η εταιρεία μας έχει καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία παρέχοντας εξειδικευμένες τεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα, αλλά και σε ξένους θεσμικούς οργανισμούς, λειτουργώντας ως “Οne-Stop Shop”. Είμαστε πολύ περήφανοι που:
 • Υποβάλαμε την πρώτη πανελληνίως αίτηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Συμμετείχαμε στη σύνταξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία, αυξημένο αίσθημα ευθύνης και υψηλή τεχνογνωσία, η ομάδα της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχει ολοκληρώσει σύνθετα και υψηλού προφίλ έργα όλα αυτά τα έτη, σε ποικίλους τομείς της οικονομίας. Ενδεικτικά:
 • Έχει οριστεί ως Ανεξάρτητος Επόπτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της διενέργειας συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος τιτλοποίησης ΜΕΔ στο Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων με την ονομασία «Ηρακλής». Το έργο αυτό αντιπροσωπεύει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο για την εταιρεία μας, συμβάλλοντας στις προσπάθειες της Ελληνικής αγοράς για την μείωση των ΜΕΔ και την αύξηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
 • Συνέταξε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την Γενική Γραμματεία της Βιομηχανίας.
 • Ανέλυσε και υποστήριξε την Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και λειτούργησε ειδικό γραφείο PMO εντός της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρμογή της «Στρατηγικής  διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων» στην χώρα μας.  Το έργο αυτό ξεκίνησε από τους θεσμικούς δανειστές, είχε διάρκεια 1 έτους και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάρτιο του 2017.
 • Συμμετείχε στην Ανεξάρτητη Αποτίμηση για το 33.0 τις εκατό των μετοχών του ΟΠΑΠ σύμφωνα με το Άρθρο 6.3 του Νόμου 3986/2011. Βάση της ανάλυσής μας, το ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε με επιτυχία την ιδιωτικοποίηση της πρώτης μεγάλης Ελληνικής επένδυσης.
 • Έχει υποβάλλει περισσότερα από 500 Επενδυτικά Σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας συνολικού προϋπολογισμού άνω των €2,5 δις, εξασφαλίζοντας για τους πελάτες της άνω του €1 δις εκταμιευμένες επιχορηγήσεις και έχει αξιολογήσει Στρατηγικά Επενδυτικά Σχέδια ύψους €7 δις.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών παροχής τεχνικών μελετών, τεχνικών έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τους κλάδους Real Estate, Ενέργεια και Περιβάλλον με σκοπό να προσφέρει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της εταιρίας ολοκληρωμένες λύσεις σε Εταιρίες, Ιδιώτες, Επενδυτές, Πιστωτές και δανειζόμενους καθώς και στο  Δημόσιο Τομέα. Οι παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες αποτυπώνονται σε έργα ποικίλης συνθετότητας, κλίμακας και τεχνικού περιεχομένου, όπως:
 • Τακτοποιήσεις και μελέτες εκτίμησης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα
 • Mελέτη, Σχεδιασμός, Αδειοδότηση Κατασκευής και Ανακαίνισης Κτιρίων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων
 • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων,
 • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και εγκατάσταση περισσοτέρων από 400 συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
Οι απόλυτα ανεξάρτητες και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη εμπειρία, τον επαγγελματισμό, την καινοτομία και το ευέλικτο ταλέντο των στελεχών της, έχουν κατατάξει την Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ως μία από τις πιο αξιόπιστες συμβουλευτικές εταιρείες της χώρας μας. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, στηριζόμενοι στο παρελθόν και χτίζοντας το μέλλον. «Μετουσιώνουμε το όραμά σας με επιτυχία!» Tel: +30 210 7770021 Email: info@skaegis.gr Follow us on Linkedin & Facebook
Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 - Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα», που θα αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για πολλά χρόνια. Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχοντας συμμετάσχει στη σύνταξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022 και ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδαία έργα σε ποικ ίλους τομείς της οικονομίας, μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο εν όψει των αναμενόμενων προσκλήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Ως προς το νόμο, τα πιο σημαντικά στοιχεία βελτιώσεων που εισήχθησαν σε αυτόν κατά τις εργασίες της Βουλής, είναι τα εξής:
 1. Προβλέπεται για πρώτη φορά εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 2. Στο Νότιο Αιγαίο, πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, δυνατότητα ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
 3. Προσαυξημένο κατά 10% ποσοστό χορήγησης επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ. Αναμένεται η σχετική έγκριση της Κομισιόν για περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται ότι βασικά σημεία του νόμου είναι τα εξής: Είδη – χαρακτήρας επενδυτικών σχεδίων
 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Κίνητρα του Νόμου
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου
Οι προκηρύξεις καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη θα γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες. Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. για την πραγματοποίηση του έργου σας, μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr.
  Τέθηκε σε ισχύ ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) της Ελλάδας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις (ΚΓΠΕ). Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με τον νέο ΧΠΕ είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Τα νέα ποσοστά φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ ο  κεντρικός, βόρειος και νότιος τομέας Αθηνών δεν θα λαμβάνει καμία ενίσχυση. Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Παράλληλα, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς έχει κατατεθεί στην Βουλή προς τελική επεξεργασία και ψήφιση. Σκοπός του Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση του τουρισμού, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και η περαιτέρω ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Συγκεκριμένα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση των πρώτων Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα νέα Καθεστώτα του Νόμου. Στην Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, με πυλώνα την πολύχρονη εμπειρία και την άριστη γνώση του Νόμου, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υποβολή του επενδυτικού σας φακέλου, καθώς και τη διαχείριση υλοποίησης του έργου σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr
  Με εργαλείο την 24χρονη εμπειρία της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ σε σημαντικά έργα και μεγάλες επενδύσεις σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, η εταιρεία μας συμμετείχε στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά το Πλαίσιο Παροχής Κινήτρων Επενδύσεων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο της άριστης γνώσης του Νέου Νόμου, η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Τον Νοέμβριο 2021 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Ο νέος Νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή κατά το πρώτο δίμηνο του 2022 με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με την χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, με επιταχυνόμενες εγκριτικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος:
 • Θα υποστηρίζει 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, ως εξής:
  1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
  2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
  3. Νέο Επιχειρείν
  4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
  5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
  6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιείαhttps://www.skaegis.gr/wp-content/uploads/2021/12/about-us-2.png
  7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
  9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
  10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  11. Μεγάλες Επενδύσεις
  12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
  13. Επιχειρηματικότητα 360ο
 • Θα  δίνει προτεραιότητα χορήγησης σε σημαντικούς τομείς ανάπτυξης, όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, κ.λπ.
 • Θα προβλέπει για πρώτη φορά την αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς στα λοιπά τμήματά του, πέραν αυτών που προβλέπουν ενισχύσεις Περιφερειακού  Χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι “κοινωνικού πρoσήμου” ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια.
 • Θα προβλέπει, με αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες, αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων υπαγωγής σε κάποιο καθεστώς, σε συγκεκριμένα πλέον χρονικά διαστήματα.
Τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου συνοπτικά περιλαμβάνουν φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς  «Νέο Επιχειρείν»), μέσω ταμείου συμμετοχών, με τις εξής μορφές: Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr
  Ο νέος Νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις 4864/2021 έρχεται να δημιουργήσει ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Το θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων Εθνικής Σημασίας και η διαδικασία αδειοδότησης fast track διευκολύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων με υψηλό προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου και σημαντική αύξηση θέσεων εργασίας. Στόχος είναι η υλοποίηση μεγάλου μεγέθους επενδύσεων με απλοποιημένες και επιταχυνόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης. Στην ΑΙΓΙΣ Σ.Κ., αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τις ευμεγέθεις επενδύσεις, από το σχεδιασμό και την υποβολή του επενδυτικού φακέλου των ενδιαφερόμενων μερών για την ένταξη τους στις Στρατηγικές Επενδύσεις, έως και την διαχείριση υλοποίησης των έργων. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 • «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», Π/Υ πάνω από €75εκ.
 • «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», Π/Υ πάνω από €20εκ.
 • «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», οι οποίες κατατάσσονται εκεί από τριμελή επιτροπή επιστημόνων υψηλού κύρους ποικίλων ειδικοτήτων και υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, κυρίως όσων έχουν γνώμονα την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις»
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων σε ποικίλους τομείς της οικονομίας: Βιομηχανία, Ενέργεια, Τουρισμός, Μεταφορές και επικοινωνίες, Παροχή υπηρεσιών υγείας, Διαχείριση απορριμμάτων, Έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πρωτογενής τομέας και μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και Παροχή υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα. Τα Επενδυτικά κίνητρα των Στρατηγικών Επενδύσεων είναι τα εξής:
 • Κίνητρο Χωροθέτησης - Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 • Φορολογικά κίνητρα - Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή, φορολογική απαλλαγή, επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων
 • Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης - Διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών για αδειοδότηση
 • Κίνητρα Ενίσχυσης Δαπανών Στρατηγικών Επενδύσεων - Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών: α) Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, β) Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης υπό προϋποθέσεις και γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»
Στην ΑΙΓΙΣ Σ.Κ., έχοντας ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς σημαντικά έργα υποστήριξης και αξιολόγησης Στρατηγικών Επενδύσεων σε ποικίλους οικονομικούς τομείς, καθώς και μεγάλα έργα μέσω υποστήριξης χρηματοδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου, είμαστε στη διάθεσή σας για την επίτευξη του οράματός σας! Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά: 210 7770021 & 210 7770071, είτε μέσω email: info@skaegis.gr