Υπηρεσίες Μηχανικού

Ενδεικτικά Έργα

 • Κατάρτιση μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς, που θα αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και θα περιλαμβάνει πρόταση με τις απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη θέσπιση του νέου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική ή καταναλωτική χρήση.

 • Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Πρόγραμμα “Υποδομών Μεταφορών” 2021-2027, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην υποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και φακέλων στην αρμόδια αρχή.

 • Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου σε ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία (σχεδιασμός, αδειοδότηση & κατασκευή)

 • Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιακό ξενώνα (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

 • Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

 • Ανάπτυξη και αδειοδότηση ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70MW στο Λασιθι Κρήτης

 • Πλήρης αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στο Νομό Φθιώτιδας με πρώτη ύλη κοπριά από αγελάδες & ενσίρωμα καλαμποκιού

 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και κατασκευής 3 μονάδων βιοαερίου συνολικής ισχύος 9MW για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

 • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα

 • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου ΙΙ για το έργο της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ε.Ε.Α.Α.Α. στο Χ.Υ.ΤΑ. Βόρειας Ρόδου, Ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης κ.α., Έκδοση Άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Μ.Π.Ε για την συμπληρωματική δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλαστικών υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής της μονάδας

 • Αδειοδότηση εταιρίας για την προμήθεια φυσικού αερίου

 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων δυο εργοστασίων βιομάζας ισχύος 1 MW έκαστο, στην Έδεσσα και Σκιάθο για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Reconstruction 1

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία

1IMG_56232

Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιασκό ξενώνα και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

19466283_1597912996909593_1887197587204463847_o

Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

P7010219_12

Σχεδιασμός Αδειοδότηση & Ανακαίνιση Έργου

Σχεδιασμός, αδειοδότηση και ανακαίνιση εξοχικής οικίας

DSC051832

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στη Φθιώτιδα

Εικόνα0235

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή

Αδειοδότηση και κατασκευή πολυκατοικίας στην Αθήνα

IMG_51192

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

IMG_46822

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

Ακίνητη Περιουσία/REO

Ενδεικτικά Έργα

 • Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης για 1.000 περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών, στα πλαίσια αποτίμησης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων “Frontier”, ακαθάριστης λογιστικής αξίας €6.1 δις.)

 • Προσδιορισμός των νέων αντικειμενικών αξιών, οι οποίες θα ισχύσουν το 2021 για ακίνητα και οικόπεδα σε όλη την ελληνική επικράτεια σε συνολικά 6.744 ζώνες, στις οποίες παρατηρήθηκε απόκλιση μεγαλύτερη του 25% μεταξύ των 2 αρχικών εκτιμητών.

 • Έκθεση εκτίμησης της αντικειμενικής και της επενδυτικής αξίας για έκαστο εκ  των ακινήτων (στο σύνολο της έκτασης τους) στην αξία (τίμημα και εδαφονόμιο) που αυτά θα είχαν αν ήταν πολεοδομικώς ρυθμισμένα όσο αφορά:

  α) την κυριότητα και,

  β) το δικαίωμα επιφάνειας 99 ετών για 17 Ο.Τ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης, Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης.​

 • Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εκτίμησης για τον προσδιορισμό της μισθωτικής και αντικειμενικής αξίας αιγιαλού (180.000τ.μ.) και θαλάσσιων ζωνών (824.000τ.μ.) μπροστά από τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

 • Εκτιμήσεις αγοραίας και μισθωτικής αξίας ακινήτων σε όλη την Ελλάδα για την Πειραιώς Real Estate, Cerved, Εθνικής Τράπεζα και CEPAL

 • Εκτίμηση της αγοραίας αξίας σε περισσότερα από 500 ακίνητα διαφόρων κατηγοριών (desktop και drive-by), εντός 15 ημερών, στα πλαίσια αποτίμησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας €300 εκ.

 • Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης αγοραίας αξίας σε 350 περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, μέσα σε διάστημα 18 εργάσιμων ημερών, στα πλαίσια αποτίμησης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων “Phoenix”, ακαθάριστης λογιστικής αξίας €1.95 δις.

 • Εκτίμηση 170 περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια αποτίμησης εταιρικού μη εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου

 • Επισκόπηση και εικαιροποίηση των εκθέσεων εκτίμησης ενός χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 900 ακίνητα για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. για τα έτη 2013-2017

 • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 20 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

 • Παροχή υπηρεσιών ελέγχου στα πλαίσια της υποβολής θεωρήσεων εκθέσεων εκτίμησης 2,500 ενυπόθηκων ακινήτων για τραπεζικό ίδρυμα

 • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 36 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάρισης τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

 • Εκτίμηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 1.494 μισθωμένων ακινήτων

 • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 750 μισθωμένων ακινήτων για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α.

 • Aνεξάρτητη εκτίμηση μετά απο αυτοψία 67 αιτήσεων συμβάσεων μίσθωσης σε παλαιούς αιγιαλούς και σε λοιπά ακίνητα με σκοπό βραχυχρόνιες και εμπορικές μισθώσεις

 • Παροχή υπηρεσιών προεκτίμησης της εύλογης αξίας 41 ακινήτων για σκοπούς έργου τιτλοποίησης

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης 800 συμβάσεων εκμίσθωσης και παραχώρησης ακινήτωνΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αστέρια Γλυφάδας

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Μαρίνα Φλοίσβου

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

skara
Εκτίμηση της μισθωτικής και αντικειμενικής αξίας αιγιαλού και θαλάσσιων ζωνών μπροστά από τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

Ξενοδοχείο Λητώ - Μύκονος

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΑΙΑΣ

Ξενία Πορταριάς

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ακτή Βουλιαγμένης

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ