Υποστήριξη δημοσίου τομέα

Ενδεικτικά Έργα

  • Σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την Γενική Γραμματεία της Βιομηχανίας

  • Σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Νόμου για τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων που θα παρέχει το πλαίσιο Παροχής Κινήτρων Επενδύσεων, που θα συμβάλουν στην Περιφερειακή ανάπτυξη, στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Πρόγραμμα “Υποδομών Μεταφορών” 2021-2027

  • Μελέτη για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο στη Nέα Εποχή : Αποτύπωση των διδαγμάτων από τις παρεμβάσεις της περιόδου 2014-2020 και η συνεισφορά στον σχεδιασμό του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027” με αντικειμενικά δεδομένα, ώστε να υπάρξει μία τεκμηριωμένη βάση σχεδιασμού του

  • Οικονομική αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων δράσεων του Δήμου Ελευσίνας ώστε να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος ανάδειξης της Ελευσίνας ως ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2023

  • Μελέτη για την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων

  • Προετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Υλοποίησης , καθώς και προετοιμασία και υποβολή του φακέλου αίτησης στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης, Δήμος Βριλησσίων.

  • Παρακολούθηση προόδου έργου για το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ", τεχνική υποστήριξη κατά την εφαρμογή του προγράμματος για την Βούλα.
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε εταίρο του έργου: «Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων»
  • Εμπειρογνωμοσύνη στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης σχετικά με τις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.