Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά Έργα

  • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Επόπτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της διενέργειας συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος τιτλοποίησης ΜΕΔ στο Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων με την ονομασία «Ηρακλής» 

  • Ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Εργου (ΓΔΕ) εντός της Τράπεζας της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου "Ανάλυση Στρατηγικής για Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα" υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ESM, ECB, EC.

  • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αποτίμησης και ελέγχου μη εξυπηρετούμενου εταιρικού δανειακού χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις για σκοπούς εξαγοράς

  • Στρατηγικός Εταίρος της Duff and Phelps για την Ανεξάρτητη Αποτίμηση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το Άρθρο 6.3 του Νόμου 3986/2011, βασει της οποίας ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της πρώτης μεγάλης Ελληνικής επένδυσης του ΤΑΙΠΕΔ

  • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων αξίας 2,5 δις. €

  • Υπηρεσίες ανεξάρτητης αποτίμησης σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων

  • Επισκόπηση και σχολιασμό της μελέτης εκτίμησης του Μέσου Κόστους Απασχολουμένων Κεφαλαίων/ WACC δημόσιου φορέα λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στην αναδιάρθρωση δανεισμού σημαντικού αριθμού εταιριών

  • Ανεύρεση κεφαλαίων για Μη-συστημικό τραπεζικό ίδρυμα

  • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αποτίμησης και ελέγχου μη εξυπηρετούμενου εταιρικού δανειακού χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις για σκοπούς εξαγοράς