Υποστήριξη Δημοσίου Τομέα

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.

Φορείς Υποστήριξης

 • Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες, Διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους, ΔΕΚΟ, Δημόσιους Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιφέρειες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ

 • Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων

 • Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού, αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, βιωσιμότητας, σκοπιμότητας

 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

 • Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 4608/2019

Ενδεικτικά Έργα

 • Σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την Γενική Γραμματεία της Βιομηχανίας

 • Σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Νόμου για τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων που θα παρέχει το πλαίσιο Παροχής Κινήτρων Επενδύσεων, που θα συμβάλουν στην Περιφερειακή ανάπτυξη, στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Πρόγραμμα “Υποδομών Μεταφορών” 2021-2027

 • Μελέτη για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο στη Nέα Εποχή : Αποτύπωση των διδαγμάτων από τις παρεμβάσεις της περιόδου 2014-2020 και η συνεισφορά στον σχεδιασμό του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027” με αντικειμενικά δεδομένα, ώστε να υπάρξει μία τεκμηριωμένη βάση σχεδιασμού του

 • Οικονομική αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων δράσεων του Δήμου Ελευσίνας ώστε να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος ανάδειξης της Ελευσίνας ως ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2023

 • Μελέτη για την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι και χρειάζομαι υποστήριξη σε