Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η ΑΙΓΙΣ εφαρμόζει παγκόσμια εξειδικευμένη προσέγγιση στην τοπική αγορά προκειμένου οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας να είναι άριστες και να εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξία για τους πελάτες και επενδυτές στην υλοποίηση των στόχων τους.

Διαφοροποιούμαστε παρέχοντας απόλυτα ανεξάρτητες υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδυάζουν αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητα στην ολοκλήρωση συναλλαγών, επαγγελματισμό και ισχυρή επιχειρηματική δεοντολογία.

Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης

 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και χρέους

 • Διαχείριση ΜΕΔ/ NPLs

 • Υπηρεσίες CRO

 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός

 • Πτωχευτικός Κώδικας

Αποτιμήσεις

 • Αποτιμήσεις εταιρειών και χαρτοφυλακίων ΜΕΔ/NPLs

 • Ανεξάρτητος έλεγχος IBR

 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση έργων υποδομών και Fast - Track

Η βασική μας μεθοδολογική προσέγγιση στις υπηρεσίες αναδιάρθρωσης είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Ιδιοκτήτες Χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αλλά και εταιρείες υπό καθεστώς υποαπόδοσης βασιζόμενοι στην αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας και επιδιώκοντας παράλληλα να καλύψουμε το «κενό» μεταξύ των προσδοκιών των εταιρειών και των επενδυτών με πολιτικές.
Οι μεθοδολογίες διασφαλίζουν την επιτυχία στον εντοπισμό και τον καθορισμό μηχανισμών βιωσιμότητας, στη δημιουργία διαφάνειας και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, στην καθιέρωση κοινής γλώσσας, στην ερμηνεία των διαφορετικών προσδοκιών μεταξύ των μερών και στη δημιουργία συνθηκών για την εξασφάλιση αποδεκτών λύσεων.
Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στη αναδιάρθρωση εταιρειών και διαχείριση χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων. Η ομάδα μας μπορεί να αξιολογήσει οποιοδήποτε είδος χαρτοφυλακίου, να δημιουργήσει και να εφαρμόσει επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρησιακά μοντέλα για στρατηγικές ρύθμισης οφειλών, να προσφέρει υπηρεσίες εξωδικαστικού μηχανισμού υπηρεσίες CRO σε περιπτώσεις εταιρικών αναδοαρθώσεων.

Βασιζόμενοι στην προηγούμενη εμπειρία των στελεχών μας στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής σε χώρες του εξωτερικού κατανοούμε σε βάθος τη δυναμική των επιχειρήσεων, των διαφορετικών κλάδων και της μακροοικονομίας και προτάσσουμε την παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτιμήσεων για:

 • σκοπούς ΔΠΧΑ
 • εταιρειες για σκοπούς εξαγορών, πωλήσεων, συγχωνεύσεων, διαζυγίων μετοχών και νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων
 • για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και δάνεια και μετοχές
 • έργα υποδομών
 • άντληση χρηματοδοτικών κεφαλαίων

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι, εργάζομαι στον κλάδο

   

  και χρειάζομαι υποστήριξη σε

  Ενδεικτικά Έργα

  • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Επόπτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της διενέργειας συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος τιτλοποίησης ΜΕΔ στο Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων με την ονομασία «Ηρακλής» 

  • Ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Εργου (ΓΔΕ) εντός της Τράπεζας της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου "Ανάλυση Στρατηγικής για Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα" υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ESM, ECB, EC.

  • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αποτίμησης και ελέγχου μη εξυπηρετούμενου εταιρικού δανειακού χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις για σκοπούς εξαγοράς

  • Στρατηγικός Εταίρος της Duff and Phelps για την Ανεξάρτητη Αποτίμηση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το Άρθρο 6.3 του Νόμου 3986/2011, βασει της οποίας ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της πρώτης μεγάλης Ελληνικής επένδυσης του ΤΑΙΠΕΔ

  • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων αξίας 2,5 δις. €

  • Υπηρεσίες ανεξάρτητης αποτίμησης σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων

  • Επισκόπηση και σχολιασμό της μελέτης εκτίμησης του Μέσου Κόστους Απασχολουμένων Κεφαλαίων WACC δημόσιου φορέα λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στην αναδιάρθρωση δανεισμού σημαντικού αριθμού εταιριών

  • Ανεύρεση κεφαλαίων για Μη-συστημικό τραπεζικό ίδρυμα

  • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αποτίμησης και ελέγχου μη εξυπηρετούμενου εταιρικού δανειακού χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις για σκοπούς εξαγοράς

  Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ

  Εργαλεία αξιολόγησης 

  H Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ανέπτυξε ένα κωδικοποιημένο σύστημα μεθοδολογικής αξιολόγησης για τον ξενοδοχειακό κλάδο βασιζόμενο σε παραμετροποιημένους δείκτες απόδοσης, υπολογίζοντας το βαθμό ελκυστικότητας, το εύρος εκτιμώμενης αποτίμησης και την στρατηγική βελτιστοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων, το οποίο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για δυνητικούς επενδυτές ξενοδοχείων, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με δανειακή έκθεση στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και υφιστάμενους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων.

  Η ΑΙΓΙΣ ΣΚ έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων βασιζόμενο σε προκαθορισμένες εξατομικευμένες ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές ανάλογα με το συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης

  Η ΑΙΓΙΣ ΣΚ έχει αναπτύξει ένα εργαλείο πρόβλεψης προβληματικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων το οποίο βασίζεται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές ανάλογα με το συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

  Η ΑΙΓΙΣ ΣΚ έχει αναπτύξει ένα εργαλείο εταιρικού διαγνωστικού ελέγχου με σκοπό 

  • τον εντοπισμό σημείων που απαιτείται αναδιοργάνωση 
  • την αναθεώρηση εταιρικών στόχων και προσδιορισμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης/KPIs
  • την αξιολόγηση εταιρικών δομών και εσωτερικών διαδικασιών
  • την προετοιμασία SWOT και συγκριτικής ανάλυσης με βάση σημεία αναφοράς/benchmark analysis

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες

  Επιδοτούμενα
  Προγράμματα

  Υπηρεσίες
  Μηχανικού/REO